කාන්තා දේශපාලනයට අත්වැලක් - 01

2015

කාන්තා දේශපාලනයට අත්වැලක් - 02

2015

2017
පාසැල් අධ්‍යයන හා පරිපාලන ක‍්‍රමවේදය තුලින් ආගමික ඇඳහිම් ආශ‍්‍රිතව
සිදුවන අකටයුතු කම් සහ විෂය මාලාවන්හි ඇති ගැටළු පිලිබඳව
සොයා බැලිමේ පර්යේෂන වාර්තාව

2017

2019
දකුණු ආසියාවේ සුළුතර ජන අයිතිවාසිකම්
සහ ආගමික සහජීවනය ප‍්‍රවර්ධනය කරමු
මානව හිම්කම් සුරකිමු
පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීමේ අත්පොත

2019

2019
SAHR-Compiled_Report 1st Draft
South Asian Report Card
on Religious Minorities :

2015

2019
Adopting a Human Rights Framework for
Promoting Religious Co-Existence and
Minority Rights in South Asia

2015

2020
අපි ආදරයෙන් ඉන්නවා
ආගමික සහජීවනය වෙනුවෙන් ළමා මනසට

2020
අපි ආදරයෙන් ඉන්නවා
ආගමික සහජීවනය වෙනුවෙන් ළමා මනසට - දෙමළ

2022
Digital Security Workshop
Training Manual

2022
EXTREMISM AND
GENDER-BASED
VIOLENCE IN
SOUTH ASIA
Swarna Rajagopalan

2022
Shadow of Religious Extremism in South Asia
“Communalising Covid19 & Role of Civil Society”
Country Studies
Udan Fernando with Editors

2023 Early Warning and Early Response System
Training of Trainers Manual